กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กฎบัตร

              กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  จัดทำขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  สายบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ตลอดจนถึงความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิยาม

               การตรวจสอบภายใน  คือกิจกรรมให้ความเชื่อมั่น  และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายใน จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

               มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

               หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร  เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงาน  รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สายบังคับบัญชา

              หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

              การเสนอ "แผนการตรวจสอบประจำปี"  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ 

              หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

              หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการ  และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ  

              หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย  วิธีการปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

              ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชี  การตรวจสอบการดำเนินงาน  และด้านอื่นๆ  รวมทั้งการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายใน  และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

ความรับผิดชอบ

              หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี  โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ  และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ  คำปรึกษา  ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้       

              หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริการให้หลักประกัน (Assurance  Services)  โดยอยู่บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละปีให้ได้มาซึ่ง

                    - ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำ ไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด

                    - ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน  ทำให้มั่นใจว่ามีการบริหารงานและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี

                    - ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการจัดให้มี  และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

                    - ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของรายงานทางการเงินทำให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ทางการเงิน  การบัญชี  การดำเนินงาน  และด้านอื่นๆ ได้ถูกประเมินอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ  และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดี

              หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นการให้บริการคำแนะนำ  ให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ  และปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น โดย

                    1.  ให้คำปรึกษาด้านกฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  ประกาศ  คำสั่ง  ของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยให้บริการ  ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

                    2.  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการจัดวางระบบงานโดยมีหนังสือขอรับบริการ  ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

              หน่วยตรวจสอบภายใน จัดลำดับหน่วยรับบริการ  กิจกรรมและเวลาดำเนินการในแผนการตรวจสอบประจำปี  โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ        

              หน่วยตรวจสอบภายใน ประสานงานกับหน่วยรับบริการเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับบริการ  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ